No Picture

HSK 1 (A1) Grammar

October 15, 2016 chelseabubbly 0

PDF:hsk-grammar-1 Pronoun 代词 Dài cí Personal Pronouns 人称代词 rén chēng dài cí nǐ wǒ tā tā tā wǒ men nǐ men tā men tā men tā […]

HSK 1 VOCAB

October 12, 2016 chelseabubbly 0

Free PDF here: hsk-vocab-1 Numbers   yī èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ shí 一  二   三   四 五  六   […]