No Picture

HSK 4 Vocab

November 8, 2016 chelseabubbly 2

ài qíng bǎo hù bǎo zhèng ān pái ān quán àn shí àn zhào cái liào 爱情    保护   保证  安排   安全  按时 […]

No Picture

HSK 3 Vocab

October 31, 2016 chelseabubbly 0

Only includes the ones that does not included in HSK 1 and 2: Chūn xià qiū dōng Jì jié  Xuě 春   夏   秋   […]

HSK 2 VOCAB

October 18, 2016 chelseabubbly 0

150 words: PDF: hsk-2-vocab 吧   ba  modal particle, to indicate a suggestion 颜色  yán sè colour 白  bái white 黑 hēi black  红  hóng red 右边 yòu biān right  左边 zuǒ biān left  外 […]

颜色 Colour

October 18, 2016 chelseabubbly 1

  颜色 yán sè  Colour _____色   ____colour 黑   白   灰    hēi bái huī   black, white, grey 粉/粉红  fěn / fěn hóng […]