No Picture

演员 yǎnyuán Actress/Actor

July 31, 2017 chelseabubbly 1

  jiǎndān diǎn shuōhuà de fāngshì jiǎndān diǎn 简单点 说话的方式简单点 Make it simpler, make the way you talk simpler dìjìn de qíngxù qǐng shěnglüè 递进的情绪请省略 […]

No Picture

Vocabulary: Impromptu 即兴

July 5, 2017 chelseabubbly 0

gēnjù zìdiǎn jiěshì, zài méiyǒu rènhé zhǔnbèi de qíngkuàng xià zuò chū yí jiàn shì, jiù jiàozuò ‘jíxìng’. 根据字典解释,在没有任何准备的情况下做出一件事,就叫做 ‘即兴’。 According to the dictionary, the […]