How to Flirt in Chinese

In: Uncategorized

2 Aug 2017

 

Interested in a Chinese boy/girl, but don’t know what to say to them? Chelsea has hand-picked some useful words and phrases for you:

To give compliments

shuàigē           měinǚ

帅哥                    美女

handsome man  / beautiful girl

nǐ tài shuàile / nǐ tài piàoliangle

你太帅了/你太漂亮了

You are so handsome /  you are so beautiful

To kiss someone

qīnwěn

亲吻   to kiss

ràng wǒ qīn yīxià (ma)

让我亲一下(嘛)!

Give me a kiss!

wǒ xiǎng wěn nǐ (kěyǐ ma)?

我想吻你 (可以吗)?

I want to kiss you (may I allowed)?

zhǐ xiǎng qīnwěn nǐ de liǎnjiá

只想亲吻你的脸颊

I just want to give you a kiss on the cheeks

To give cute nicknames

qīn’ài de    bǎobèi     xiǎo shǎguā

亲爱的    / 宝贝 /   小傻瓜

my dearest / my babe / my hubby

lǎogōng   lǎopó

老公 / 老婆  

hubby wiffy

To show commitment

nǐ zhǐ shǔyú wǒ

你只属于我  You only belong to me

wǒ zhǐ shǔyú nǐ

我只属于你  I only belong to you

wǒ xǐhuān nǐ

我喜欢你  I like you

wǒ ài nǐ

我爱你  I love you

       wǒ xiǎng jià gěi nǐ

girl:   我想嫁给你  I want to marry you

  wǒ xiǎng qǔ nǐ

boy:  我想娶你  I want to marry you 

Comment Form

About this blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in quam. Etiam augue pede, molestie eget, rhoncus at, convallis ut, eros. Aliquam pharetra.

Photostream