No Picture

HSK 2 GRAMMAR

November 14, 2016 chelseabubbly 1

subj + 差不多 Chà bù duō to show approximation:so so, not very different, about the same negative adj. + 死了 sǐ le  extremely…(in a negative way) […]

No Picture

HSK 4 Vocab

November 8, 2016 chelseabubbly 2

ài qíng bǎo hù bǎo zhèng ān pái ān quán àn shí àn zhào cái liào 爱情    保护   保证  安排   安全  按时 […]