46 countries in Chinese

 

1. 中国 zhōng guó  China       2. 日本  rì běn  Japan       3. 韩国  hán guó   South Korea  

4. 朝鲜 cháo xiǎn North Korea


5. 印度 yìn dù    India    6. 巴基斯坦 bā jī sī tǎn Pakistan     7. 尼泊尔 ní bó ěr Nepal 


8. 泰国  tài guó Thailand    9. 老挝 lǎo wō Laos     10. 缅甸 miǎn diàn Burma

11. 越南 yüè nán Vietnam    12. 新加坡 xìn jiā pō Singapore  13. 马来西亚 mǎ lái xī yà Malaysia

 14. 印度尼西亚 yìn dù ní xī yà Indonesia

___A little Advertisement__________________________________________

  Fancy backpacking around Asia, Here are 3 hand-picked rucksacks for y’all!   

 Lixada 50L Waterproof traveling, camping backpack          

 Large 65 Litre Travel Hiking Camping Rucksack                   

 Tesco 45L Waterproof Outdoor rucksack                                   

________________________________________________________________


15. 澳大利亚 ào dà lì yà Australia        16. 新西兰 xīn xī lán New Zealand 


17. 俄罗斯 é luó sī Russia


18. 芬兰 fēn lán  Finland    19. 挪威 nuó wēi  Norway   20. 冰岛 bīng dǎo Iceland

21. 瑞典 ruì diǎn Sweden    22. 英国 yīng guó UK     23. 爱尔兰 ài ěr lán Ireland 

24. 丹麦 dān mài Denmark   25. 德国 dé guó Germany   26. 捷克 jié kè Czech Republic 

27. 奥地利 ào dì lì Austria   28. 罗马尼亚 luó mǎ ní yà Romania  29. 瑞士 ruì shì Switzerland 

30. 西班牙 xī bān yá Spain   31. 意大利 yì dà lì Italy   32. 葡萄牙 pú táo yá Portugal 

33. 希腊 xī là Greece   34. 土耳其 tǔ ěr qí Turkey

______Another little advertisement___________________________

Here are a few comfy pillows for your travel:

  J Pillow Travel Pillow – British Invention of the Year 2013                     

  Travel Pillow – Kohbi(R) Travel Bliss Memory Foam Neck Pillow            

  Strawberry Neck Rest Pillow                                                                                

 Moutain Warehouse Travel Pillow                                                                      

_______________________________________________________________


35. 埃及 āi jí Egypt     36. 伊拉克 yī lā kè Iraq       37. 伊朗 yī lǎng Iran 

38. 肯尼亚 kěn ní yà Kenya     39. 南非 nán fēi South Africa


40. 美国 měi guó USA      41. 加拿大 jiā ná dà Canada       42. 墨西哥 mò xī gē Mexico 


43. 智利 zhì lì Chili      44. 巴西 bā xī Brazil    45. 阿根廷 ā gēn tíng  Argentina

46. 哥伦比亚 gē lún bǐ yà Columbia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*