No Picture

HSK 3 Vocab

October 31, 2016 chelseabubbly 0

Only includes the ones that does not included in HSK 1 and 2: Chūn xià qiū dōng Jì jié  Xuě 春   夏   秋   […]

颜色 Colour

October 18, 2016 chelseabubbly 1

  颜色 yán sè  Colour _____色   ____colour 黑   白   灰    hēi bái huī   black, white, grey 粉/粉红  fěn / fěn hóng […]