No Picture

HSK 4 Vocab

November 8, 2016 chelseabubbly 2

ài qíng bǎo hù bǎo zhèng ān pái ān quán àn shí àn zhào cái liào 爱情    保护   保证  安排   安全  按时 […]

No Picture

HSK 1 (A1) Grammar

October 15, 2016 chelseabubbly 0

PDF:hsk-grammar-1 Pronoun 代词 Dài cí Personal Pronouns 人称代词 rén chēng dài cí nǐ wǒ tā tā tā wǒ men nǐ men tā men tā men tā […]

HSK 1 VOCAB

October 12, 2016 chelseabubbly 0

Free PDF here: hsk-vocab-1 Numbers   yī èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ shí 一  二   三   四 五  六   […]