No Picture

HSK 2 GRAMMAR

November 14, 2016 chelseabubbly 1

subj + 差不多 Chà bù duō to show approximation:so so, not very different, about the same negative adj. + 死了 sǐ le  extremely…(in a negative way) […]

No Picture

HSK 1 (A1) Grammar

October 15, 2016 chelseabubbly 0

PDF:hsk-grammar-1 Pronoun 代词 Dài cí Personal Pronouns 人称代词 rén chēng dài cí nǐ wǒ tā tā tā wǒ men nǐ men tā men tā men tā […]