Archive for the ‘Uncategorized’ Category

WordPress is an award-winning web software, used by millions of webmasters worldwide for building their website or blog. SiteGround is proud to host this particular WordPress installation and provide users with multiple resources to facilitate the management of their WP websites: Expert WordPress Hosting SiteGround provides superior WordPress hosting focused on speed, security and customer […]

  Interested in a Chinese boy/girl, but don’t know what to say to them? Chelsea has hand-picked some useful words and phrases for you: To give compliments shuàigē           měinǚ 帅哥                    美女 handsome man  / beautiful girl nǐ tài shuàile / nǐ […]

  jiǎndān diǎn shuōhuà de fāngshì jiǎndān diǎn 简单点 说话的方式简单点 Make it simpler, make the way you talk simpler dìjìn de qíngxù qǐng shěnglüè 递进的情绪请省略 Leave out the progressive emotions nǐ yòu búshì gè yǎnyuán 你又不是个演员  You are not an actress bié shèjì nàxiē qíngjié 别设计那些情节 don’t design those plots méi yìjiàn wǒ zhǐ xiǎng […]

In this post, we will learn some useful Chinese phrases that will help you successfully landing a date with your dream boy/girl 。。。 hmmm..  I really shall set my foot in the matchmaking industry 😉 *(No gender biases were intended in the following dialogue)*             zǒu wǒ qǐng nǐ hē […]

Nuówēi de sēnlín 挪威的森林 Norwegian Wood  Singer: 伍佰 wǔbǎi ràng wǒ jiāng nǐ xin er zhāi xià 让我将你心儿摘下  Let me take your heart  shìzhe jiāng tā màn man rónghuà 试着将它慢慢溶化  I’ll try to melt it slowly kàn wǒ zài nǐ xīnzhōng shìfǒu réng wánměi wúxiá 看我在你心中是否仍完美无瑕   Does it still say I’m the perfect one? […]

Today’s topic is 面试 miànshì When you entered a company for an interview, the first person you will most likely to speak to is got to be the receptionist. Here is what you can say to them to explain the purpose of your visit: nǐ hǎo, wǒ jiào shì lái miànshì de 你 好!  我 […]

    If you want to talk about today’s weather, you can describe whether it is good or bad by using below sentence structure: jīntiān tiānqì hěn  今天天气很 + adj          jīntiān tiānqì hěn hǎo 今天天气很好               The weather is good today jīntiān tiānqì búshì hěn hǎo […]

de 的 Structure 1 : subject 的 noun xiǎomíng de bǐjìběn 小明的笔记本     Xiaoming’s notebook rìběn de chē hěnduō 日本的车很多  There are a lot of cars in Japan de zhǐjiǎ yóu Chelsea的指甲油 Chelsea’s nail polish yīngguó de diànnǎo 英国的电脑   Computers in England wǒ de yǎnjìng 我的眼镜     My glasses Also to note […]

gēnjù zìdiǎn jiěshì, zài méiyǒu rènhé zhǔnbèi de qíngkuàng xià zuò chū yí jiàn shì, jiù jiàozuò ‘jíxìng’. 根据字典解释,在没有任何准备的情况下做出一件事,就叫做 ‘即兴’。 According to the dictionary, the word 即兴 means done without being planned or rehearsed.  --------------------- Here is an example where we can use the word 即兴: qián jǐ tiān wǒ hé biǎojiě zǒu zài lùshàng, […]

  Dialogue:  huān yíng guāng lín qǐng wèn jǐ wèi ne Waitress:    欢 迎 光 临 !请 问 几 位 呢? Welcome ! May I ask how many of you ? liǎng wèi Customer:          两 位   two people     Zhè ge wèi zhì kě yǐ ma Waitress:     […]


About this blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in quam. Etiam augue pede, molestie eget, rhoncus at, convallis ut, eros. Aliquam pharetra.

Photostream