Vocabulary for different professions in Chinese

shòu huò yuán

售货员

Shop assistant

xiāo shòu yuán

销售员

Sales person

lǜ shī

律师 lawyer

14470486_1703473773312055_4462231505469212499_n

Yī shēng         hù shì          yá yī

医生                   护士              牙医

doctor                 nurse           dentist

xué shēng              lǎo shī

学生                         老师

student                  teacher

jiào shòu

教授

lecturer

jǐng chá       xiāo fáng yuán

警察                消防员

police             fireman

kuài jì shī

会计师

accountant

gōng guān

公关

Public Relations

mì shū

秘书

secretary

shǒu xí zhí xíng guān

首席执行官

CEO

jīng lǐ

经理

manager

jiān zhí

兼职

part-time

quán zhí 

全职

full-time

zhān bǔ shī

占卜师

fortune-teller


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*