Vocab for 动物 Animals

 

14191974_1685002505159182_7859819451324930025_n

hello all! Here are your hand-picked Chinese vocab for cute animals:

Hóu zi    dà xiàng              lǎo hǔ

猴子   🐒   大象    🐘           老虎🐯

Monkey      Elephant       Tiger

Gǒu       māo                 tù zǐ

狗   🐶    猫     🐱         兔子 🐰

Dog               Cat         Rabbit

Xióng māo   xióng         hú lí

熊猫  🐼        熊 🐻          狐狸

Panda           Bear         fox

Qì’é         hǎi tún               yú

企鹅 🐧       海豚 🐬           鱼 🐟

Penguin       Dolphin         fish

Shé             mǎ          mián yáng

蛇🐍          马   🐎         绵羊🐑

snake        horse           sheep

Shān yáng     zhū

山羊🐐             猪🐷

goat          pig

Gōng jī   mǔ jī      xiǎo jī

公鸡        母鸡      小鸡     

rooster    hen    chicken

 

 

 

2 Comments

1 Trackback / Pingback

  1. HSK 1 VOCAB | Chelsea Bubbly

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*