Chinese Vocab for 水果 fruit

 

 

yáng táo                               huǒ lóng guǒ

杨桃                                            火龙果   

Carambola (star fruit)         Pitaya (dragon fruit)  

 

 

Cǎo méi                     xī guā             jú zi

草莓                           西瓜                  橘子

Strawberry     Watermelon      Mandarin orange

Píng guǒ       pú táo    táo zi

苹果                葡萄         桃子

Apple       grape         peach

Xiāng jiāo       yīng táo

香蕉                     樱桃    

Banana      cherry    

Xī yòu

  西柚  

grapefruit

yòu zi

柚子

Pomelo,oriental grapefruit

download

Lí zi          chéng zi

梨子              橙子             

pear             orange        

Liú  lián     lì zhī

榴莲             李子                

Durian      plum           

download (1)

1 Trackback / Pingback

  1. HSK 1 VOCAB | Chelsea Bubbly

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*