WordPress is an award-winning web software, used by millions of webmasters worldwide for building their website or blog. SiteGround is proud to host this particular WordPress installation and provide users with multiple resources to facilitate the management of their WP websites:

Expert WordPress Hosting

SiteGround provides superior WordPress hosting focused on speed, security and customer service. We take care of WordPress sites security with unique server-level customizations, WP auto-updates, and daily backups. We make them faster by regularly upgrading our hardware, offering free CDN with Railgun and developing our SuperCacher that speeds sites up to 100 times! And last but not least, we provide real WordPress help 24/7! Learn more about SiteGround WordPress hosting

WordPress tutorial and knowledgebase articles

WordPress is considered an easy to work with software. Yet, if you are a beginner you might need some help, or you might be looking for tweaks that do not come naturally even to more advanced users. SiteGround WordPress tutorial includes installation and theme change instructions, management of WordPress plugins, manual upgrade and backup creation, and more. If you are looking for a more rare setup or modification, you may visit SiteGround Knowledgebase.

Free WordPress themes

SiteGround experts not only develop various solutions for WordPress sites, but also create unique designs that you could download for free. SiteGround WordPress themes are easy to customize for the particular use of the webmaster.

 

Interested in a Chinese boy/girl, but don’t know what to say to them? Chelsea has hand-picked some useful words and phrases for you:

To give compliments

shuàigē           měinǚ

帅哥                    美女

handsome man  / beautiful girl

nǐ tài shuàile / nǐ tài piàoliangle

你太帅了/你太漂亮了

You are so handsome /  you are so beautiful

To kiss someone

qīnwěn

亲吻   to kiss

ràng wǒ qīn yīxià (ma)

让我亲一下(嘛)!

Give me a kiss!

wǒ xiǎng wěn nǐ (kěyǐ ma)?

我想吻你 (可以吗)?

I want to kiss you (may I allowed)?

zhǐ xiǎng qīnwěn nǐ de liǎnjiá

只想亲吻你的脸颊

I just want to give you a kiss on the cheeks

To give cute nicknames

qīn’ài de    bǎobèi     xiǎo shǎguā

亲爱的    / 宝贝 /   小傻瓜

my dearest / my babe / my hubby

lǎogōng   lǎopó

老公 / 老婆  

hubby wiffy

To show commitment

nǐ zhǐ shǔyú wǒ

你只属于我  You only belong to me

wǒ zhǐ shǔyú nǐ

我只属于你  I only belong to you

wǒ xǐhuān nǐ

我喜欢你  I like you

wǒ ài nǐ

我爱你  I love you

       wǒ xiǎng jià gěi nǐ

girl:   我想嫁给你  I want to marry you

  wǒ xiǎng qǔ nǐ

boy:  我想娶你  I want to marry you 

 

jiǎndān diǎn shuōhuà de fāngshì jiǎndān diǎn
简单点 说话的方式简单点

Make it simpler, make the way you talk simpler

dìjìn de qíngxù qǐng shěnglüè
递进的情绪请省略

Leave out the progressive emotions

nǐ yòu búshì gè yǎnyuán
你又不是个演员  You are not an actress

bié shèjì nàxiē qíngjié
别设计那些情节 don’t design those plots

méi yìjiàn wǒ zhǐ xiǎng kàn kàn nǐ zěnme yuán
没意见 我只想看看你怎么圆

I don’t mind, just want to see how you come up with an excuse

nǐ nánguò de tài biǎomiàn xiàng méi tiānfù de yǎnyuán
你难过的太表面 像没天赋的演员

Your sadness look so superficial, like a talentless actress

guānzhòng yìyǎn néng kànjiàn
观众一眼能看见 The audience can perceive it with a glance

gāi pèihé nǐ yǎnchū de wǒ yǎn shì’érbùjiàn
该配合你演出的我 演视而不见

I was meant to complementing your act, but I choose to ignore

zài bī yígè zuì’ài nǐ de rén jíxìng biǎoyǎn
在逼一个最爱你的人 即兴表演

You are forcing the person who loves you the most to start an impromptu performance

shénme shíhòu wǒmen kāishǐ shōu qǐle dǐxiàn
什么时候我们开始 收起了底线 When did we forget our bottom line

shùnyìng shídài de gǎibiàn kàn nàxiē zhuōliè de biǎoyǎn
顺应时代的改变 看那些拙劣的表演

Watching the poor performance along with the change of eras

kě nǐ céngjīng nàme ài wǒ gàn ma yǎnchū xìjié

可你曾经那么爱我 干嘛演出细节

But you used to love me that much, why acting out the details?

wǒ gāi biànchéng shénme yàngzi cáinéng yánhuǎn yànjuàn

我该变成什么样子 才能延缓厌倦

How should I change so that you don’t get bored of me so soon

yuánlái dāng ài fàngxià fángbèi hòu de zhèxiē nàxiē

原来当爱放下防备后的这些那些  

Actually, things that are left after we put down our guard

cái shì kǎoyàn

才是考验 it is the real test of love

méi yìjiàn nǐ xiǎng zěnyàng wǒ dōu suíbiàn

没意见 你想怎样我都随便

I don’t mind, whatever you wish to do

nǐ yǎnjì yě yǒuxiàn yòu búyòng shuō gǎnyán
你演技也有限 又不用说感言

Your acting is limited, and you don’t even need to make a speech 

fēnkāi jiù píngdàn xiē

分开就平淡些 Since we are parting, let’s do it peacefully

gāi pèihé nǐ yǎnchū de wǒ yǎn shì’érbùjiàn
该配合你演出的我 演视而不见

I was meant to complementing your act, but I choose to ignore

bié bī yīgè zuì’ài nǐ de rén jíxìng biǎoyǎn

别逼一个最爱你的人 即兴表演

You are forcing the person who loves you the most to start an impromptu performance

shénme shíhòu wǒmen kāishǐ méiyǒule dǐxiàn

什么时候我们开始 没有了底线

Since when we forgot our bottom line

shùnzhe biérén de huǎngyán bèidòng jiù bù xiǎndé kělián

顺着别人的谎言 被动就不显得可怜

Follow other people’s lies, acting passively so that we don’t look as pitiful 

kě nǐ céngjīng nàme ài wǒ gàn ma yǎnchū xìjié
可你曾经那么爱我 干嘛演出细节

If you ever loved me that much, why acting out the details

wǒ gāi biànchéng shénme yàngzi cáinéng pèihé chūyǎn
我该变成什么样子 才能配合出演

How show I change to complement your act

yuánlái dāng ài fàngxià fángbèi hòu de zhèxiē nàxiē
原来当爱放下防备后的这些那些

Actually, things that are left after we put down our guard

dōu yǒu gè qíxiàn
都有个期限 they all have a time limit

qíshí tái xià de guānzhòng jiù wǒ yīgè
其实台下的观众就我一个

Actually, I was the only audience seating there for the performance

qíshí wǒ yě kàn chū nǐ yǒudiǎn bù shě
其实我也看出你有点不舍

Actually, I can see that you are also a little bit reluctant to let go

chǎngjǐng yě xíguàn wǒmen láihuí lāchě
场景也习惯我们来回拉扯

We are used to going back-and-forth endlessly

hái jìjiàozhe shénme
还计较著什么 Why are we even care about that much

qíshí shuō fēn bù kāi de yě bùjiàn dé
其实说分不开的也不见得

Actually, it’s not really so difficult to be separated

qíshí gǎnqíng zuì pà de jiùshì tuōzhe
其实感情最怕的就是拖着

Indeed the most fearful thing is when love became a burden

yuè yǎn dào zhōng chǎng xì yuè kū bù chūle
越演到终场戏越哭不出了

The more we close to the end the more we forgot how to cry

shìfǒu hái zhídé
是否还值得 Is it still worth it?

gāi pèihé nǐ yǎnchū de wǒ jìnlì zài biǎoyǎn

该配合你演出的我 尽力在表演

I am acting at my best to complementing your performance

xiàng qínggǎn jiémù lǐ de jiābīn rèn rén tiāoxuǎn
像情感节目里的嘉宾 任人挑选

Like those special guests from a dating show, choosing by others without a say 

rúguǒ hái néng kàn chū wǒ yǒu ài nǐ dì nà miàn
如果还能看出我有爱你的那面

If you can still tell that I love you 

qǐng jiǎn diào nàxiē qíngjié ràng wǒ kàn shàngqù tǐmiàn
请剪掉那些情节 让我看上去体面

Please this cut out the scenes to make me feel more presentable

kě nǐ céngjīng nàme ài wǒ gàn ma yǎnchū xìjié
可你曾经那么爱我 干嘛演出细节

If you ever loved me that much why bother acting out the details

bú zàiyì de yàngzi shì wǒ zuìhòu de biǎoyǎn
不在意的样子是我最后的表演

Pretend not to care is my last performance

shì yīnwèi ài nǐ wǒ cái xuǎnzé biǎoyǎn 
是因为爱你我才选择表演

I only choose to act this because I love you

zhè zhǒng chéngquán

这种成全  to round it off like this

In this post, we will learn some useful Chinese phrases that will help you successfully landing a date with your dream boy/girl 。。。 hmmm..  I really shall set my foot in the matchmaking industry 😉

*(No gender biases were intended in the following dialogue)*

            zǒu wǒ qǐng nǐ hē kāfē
Boy:    走 ! 我请你喝咖啡!

Let’s go! I’ll get you a coffee!

wǒ xiǎng hé nǐ qù kàn diànyǐng
Girl:   我 想 和 你 去 看 电 影。

I want to go and watch a film with you.

tīng shuō nǐ diànnǎo huàile…
Boy:    听  说 你 电 脑 坏 了。。。
             xūyào bāngmáng xiū ma?
              需 要 帮 忙 修 吗?

I heard that your computer is broken down? Do you need help with it?

               wǒjiā de dēng huàile…
Girl:    我 家 的 灯 坏 了。。。
                kěyǐ bāng wǒ xiū ma?
               可 以 帮 我 修 吗?

The light in my house is broken down,  can you help me to fix it?

               zhè dào shùxué tí wǒ bù huì xiě
Girl:   这 道 数 学 题 我 不 会 写,
              kěyǐ jiào wǒ ma?
              可 以 教 我 吗?

I don’t know how to do this math question, can you teach me?

xīngqítiān wǒmen yīqǐ qù túshū guǎn dúshū
Boy:       星期天我们一起去图书馆读书。

Let’s go to the library to study together on Sunday.

xīnqíng búshì hěn hǎo
Girl :        心 情 不 是 很 好,
                   kěyǐ péi wǒ chūqù zǒu zou ma
                   可 以 陪 我 出 去 走 走 吗 ?

I am not feeling well (emotionally), will you accompany me for a walk outside?

   xīnqíng bù hǎo ma wǒ péi nǐ zǒu zou
Boy:    心 情 不 好 吗?我 陪 你 走 走!

                Don’t feel good  (emotionally)? Let me accompany you for a walk!

péi wǒ qù hè yībēi!

Girl: 陪我去喝一杯!Come and accompany me for a drink!

xiǎng chī shāokǎo ma  wǒ qǐng nǐ

Boy:          想吃烧烤吗?我请你!Want to have BBQ? Let me treat you!

hǎojiǔ méi chī huǒguōle  yìqǐ qù ba

Girl:好久没吃火锅了,一起去吧!

         Haven’t had hotpot for a long while, let’s go and have it!

  nǐ dàodǐ yuē bù yuē wǒ

Girl:  你到底约不约我?Are you ever going to ask me out for a date?

            nǐ gēnle wǒ ba

Boy: 你跟了我吧!Be mine!

Nuówēi de sēnlín

挪威的森林 Norwegian Wood 

Singer: 伍佰 wǔbǎi

ràng wǒ jiāng nǐ xin er zhāi xià

让我将你心儿摘下  Let me take your heart 

shìzhe jiāng tā màn man rónghuà

试着将它慢慢溶化  I’ll try to melt it slowly

kàn wǒ zài nǐ xīnzhōng shìfǒu réng wánměi wúxiá

看我在你心中是否仍完美无瑕   Does it still say I’m the perfect one?

shìfǒu yīrán wèi wǒ sī sī qiānguà
是否依然为我丝丝牵挂 Do you still care about everything I’ve been through?

yīrán ài wǒ wúfǎ zìbá

依然爱我无法自拔 Still helplessly in love with me? 

xīnzhōng shìfǒu yǒu wǒ wèicéng dàoguò dì dìfāng a

心中是否有我未曾到过的地方啊

Has there been a place in your heart that you’ve never let me in

nàlǐ húmiàn zǒng shì chéngqīng

那里湖面总是澄清  The lake there is always so clear

nàlǐ kōngqì chōngmǎn níngjìng

那里空气充满宁静 The air there is filled with peace

xuěbái míngyuè zhào zài dàdì
雪白明月照在大地

The snow-white moon shines above the earth

cángzhe nǐ bù yuàn tíqǐ de huíyì

藏着妳不愿提起的回忆

where it hides your unspeakable memories

nǐ shuō zhēnxīn zǒng shì kěyǐ cóngtóu
你说真心总是可以从头 You said true heart can always start over

zhēn’ài zǒng shì kěyǐ chángjiǔ

真爱总是可以长久  And true love can always last forever

wèihé nǐ de yǎnshén hái yǒu gūdú shí de luòmò

为何你的眼神还有孤独时的落寞

Why then, are your eyes still speak loneliness and isolation?

shìfǒu wǒ zhǐshì nǐ yī zhǒng jìtuō
是否我只是你一种寄托  Am I just a substitute,

tián mǎn nǐ gǎnqíng de quēkǒu

填满你感情的缺口  in order to fill the broken part of your heart?

xīnzhōng nà piàn sēnlín hé shí néng ràng wǒ tíngliú

心中那片森林何时能让我停留
When can I stay in the woods of your heart?

nàlǐ húmiàn zǒng shì chéngqīng

那里湖面总是澄清  The lake there is always so clear

nàlǐ kōngqì chōngmǎn níngjìng

那里空气充满宁静 The air there is filled with peace

xuěbái míngyuè zhào zài dàdì
雪白明月照在大地

The snow-white moon shines above the earth

cángzhe nǎi zuìshēn chǔ de mìmi

藏着妳最深处的秘密
It hides the deepest secret in your heart

huòxǔ wǒ bù gāi wèn

或许我 不该问   Perhaps, I should not raise this question

ràng nǐ píngjìng de xīn zàiqǐ liányī

让你平静的心再起涟漪

I should not disturb your calm heart

zhǐshì ài nǐ de xīn chāochūle jièxiàn
只是爱你的心超出了界限 But my love is beyond any border

Wǒ xiǎng yǒngyǒu nǎi suǒyǒu yīqiè

我想拥有你所有一切   and I want to every part of you

yīnggāi shì wǒ bù gāi wèn

应该是 我不该问  Yes I know, I should not raise this question

bù gāi ràng nǐ zài jiāng wǎngshì chóng tí

不该让你再将往事重提  Should not push you to look back on the past

zhǐshì xīnzhōng jiāsuǒ gāi rúhé cáinéng jiětuō

只是心中枷锁 该如何才能解脱

But there is no other way to unlock my heart and to free my mind

 

*Repeat

Today’s topic is 面试 miànshì

When you entered a company for an interview, the first person you will most likely to speak to is got to be the receptionist. Here is what you can say to them to explain the purpose of your visit:

nǐ hǎo, wǒ jiào shì lái miànshì de
你 好!  我 叫 X X, 是 来 面 试 的。

Hello! I am XX,  and I am here for an interview. 

hé wáng zǒng yuēle jīntiān xiàwǔ sān diǎn
和王总约了今天下午三点.

I’ve arranged it with Mr. Wang at 3 O’clock this afternoon 

*Note that any person in a senior position usually in a higher position than you, or similar position as you, can be called 总 zǒng. For example, a manager, a boss, or a CEO. We can see from here the cultural differences between the East and the West. In the west, equality is being valued highly, so the word ‘MR’  is used for people from all level. In Chinese culture, however, hierarchy and respect are being valued highly, therefore people in a higher position need to be treated with respect and be addressed differently. 

Now, let’s look at some sample answers for 5 top interview questions:

   jièshào yīxià nǐ zìjǐ
Q: 介 绍 一 下 你 自 己。Tell me about yourself.

            dàxué bìyè yǐhòu
A:     大学毕业以后。。。After graduating from the University…

wǒ zài X X gōngsī shíxíle yīduàn shíjiān
….我在X X公司实习了一段时间…

I’ve worked as an intern at the XX company for a period of time…

jīlěile hěnduō xíngzhèng fāngmiàn de jīngyàn
….积累了很多行政方面的经验。

…gained a lot of experiences in the area of business administration.

hòulái, jiù kāishǐ zài YY gōngsī cóngshì jiàoxué gōngzuò
后来,就开始在YY公司从事教学工作。

Later on, I’ve started to work for the YY company undertaking the role in teaching.

yīnwèi xǐhuān zhōngguó de yǔyán hé wénhuà,
因为喜欢中国的语言和文化,

Because I like Chinese language and culture, 

————————————
suǒyǐ xiǎnglái zhōngguó gōngzuò.
…所以想来中国工作。

… I wish to come and work in China. 

wèishénme xuǎnzé wǒmen gōngsī?
Q:     为什么选择我们公司? Why choose our company?

yīn wéi guì gōngsī de chǎnpǐn wǒ hěn xǐhuān
A1: 因为贵公司的产品我很喜欢。

Because I really like your company’s products. 

yīn wéi guì gōngsī zài zhège hángyè lǐ de míngshēng hěn xiǎng
A2:  因为贵公司在这个行业里的名声很响。

Because your company has a great reputation in this industry. 

A3:       guì gōngsī hěn zhòngshì réncái
贵公司很重视人才。Because your company values talents greatly. 

*Note贵 guì means expensive, noble. By calling the interviewing company贵公司guì gōngsī, you are demonstrating great respect to the company. 

————————————

Q:Wèishénme xiǎng yào yìngpìn zhège gǎngwèi?
为什么想要应聘这个岗位? Why do you wish to apply for this position?

yīnwèi wǒ zài zhè yīháng gànle liǎng nián le
A :  因为我在这一行干了两年了,

Because I’ve worked in this industry for two years, 
yǒu yídìng de jīngyàn
…有一定的经验。Have some experiences.

bìng xīwàng tōngguò zhè fèn gōngzuò
并希望通过这份工作,I also wish through this job,
jìnyíbù tíshēng wǒ de zhuānyè jìnéng
…进一步提升我的专业技能。

I will be able to further improve my professional skills

————————————

Q:     yòng sān gè cí xíngróng nǐ de yōudiǎn
用三个词形容你的优点。Use three words to describe your strengths. 

A:    wǒ hěn chénwěn
我很沉稳。I am calm and steady. 

zhùzhòng xìjié
注重细节。I pay attention to details. 

jījí shàngjìn
积极上进 I am positive and strive to improve myself. 

————————————

shuō shuō nǐ yǒu nǎxiē quēdiǎn
Q:  说说你有哪些缺点。Talk about some of your weaknesses.

A:  yǒushí tàiguò zhùzhòng xìjié
        有时太过注重细节。

I sometimes pay too much attention to details.

dànshì tōngguò duì shíjiān jìnxíng gèng yǒuxiào de guǎnlǐ
但是通过对时间进行更有效的管理,

But by managing my time more effectively, 
wǒ yǐjīng jiějuéle zhège wèntí
我已经解决了这个问题。

I’ve solved this problem. 

 

 

If you want to talk about today’s weather, you can describe whether it is good or bad by using below sentence structure:

jīntiān tiānqì hěn 

今天天气很 + adj

         jīntiān tiānqì hěn hǎo

  • 今天天气很好    

          The weather is good today

jīntiān tiānqì búshì hěn hǎo

  • 今天天气不是很好 

    The weather is not very good today.

jīntiān tiānqì hěn bù hǎo

  • 今天天气很不好

 The weather is not good at all today. 

jīntiān tiānqì hěn zāo

  • 今天天气很糟

    The weather is terrible today. 

You can also talk about what exactly the weather is like:

Jīntiān guā fēng

今天刮风

It’s windy today

jīntiān xià yǔ

今天下雨

It’s raining today

jīntiān xià xuě

今天下雪

It’s snowing today

jīntiān chū tàiyáng

今天出太阳

It’s sunny today

de

Structure 1 : subject 的 noun

xiǎomíng de bǐjìběn
小明的笔记本     Xiaoming’s notebook

rìběn de chē hěnduō
日本的车很多  There are a lot of cars in Japan

de zhǐjiǎ yóu
Chelsea的指甲油 Chelsea’s nail polish

yīngguó de diànnǎo
英国的电脑   Computers in England

wǒ de yǎnjìng
我的眼镜     My glasses

Also to note that there is a difference between:

rìběn de chē               rìběn chē 

日本的车                       日本车

Cars in Japan             Japanese made cars e.g. Honda, Toyota

 xiàmén de dàxué          xiàmén dàxué
厦门的大学                           厦门大学

Universities in Xiamen     Xiamen University (University of Xiamen)

Not just things, but also apply to people, 

wǒ de bàba
我的爸爸   My father

tā de shūshu
他的叔叔   My uncle

tā de jiějie
她的姐姐  My older sister

nǐ de péngyǒu
你的朋友  Your friend

xiǎomíng de āyí
小明的阿姨   Xiaoming’s aunt

Structure 2: adj. 的 noun

měilì de nǚhái
美丽的女孩   a beautiful girl

wúliáo de kè
无聊的课   a boring lesson

jiāo’ào de kǒngquè
骄傲的孔雀   a proud peacock

地 de

Structure: adj. 地 verb  (to give advice, suggestion)

màn man de chī
慢慢地吃   eat slowly  (ask someone to eat slowly)

dàshēng de shuō
大声地说   speak loudly (ask someone to say it loudly)

得 dé

Structure:  verb 得  (很 hěn)adj

(describing an action)

chī dé hěn màn
     吃得很慢      eat slowly (suggesting someone is eating too slowly)

shuō dé hěn dàshēng
 说得很大声   speak loudly (suggesting someone is speaking too loudly)

gēnjù zìdiǎn jiěshì, zài méiyǒu rènhé zhǔnbèi de qíngkuàng xià zuò chū yí jiàn shì, jiù jiàozuò ‘jíxìng’.

根据字典解释,在没有任何准备的情况下做出一件事,就叫做 ‘即兴’。

According to the dictionary, the word 即兴 means done without being planned or rehearsed. 

---------------------

Here is an example where we can use the word 即兴:

qián jǐ tiān wǒ hé biǎojiě zǒu zài lùshàng, kàn dào yījiā bīngqílín diàn

前几天我和表姐走在路上,看到一家冰淇淋店。

A few days ago, I was walking on the street with my cousin, and we saw an ice cream shop.

yuánběn shì xiǎng yào chī bīngqílín

原本是想要吃冰淇淋。

 Originally, we were only going to get some ice cream.

dànshì, wǒmen fāxiàn diàn lǐ jìngrán yǒu mài chá

但是,我们发现店里竟然有卖茶。

However, we found out that the shop actually sells tea!!

suǒyǐ wǒmen jiù diǎnle chá

所以我们就点了茶。So we ordered tea instead.

chá chūláile, hái bùshì yìbān de chá

茶出来了,还不是一般的茶。

The tea came out, and it is not just any ordinary tea.

Chábēi hé cháhú dōu fēicháng jīngzhì

茶杯和茶壶都非常精致。

The teacups and teapots are all extremely delicate.

wǒmen bǎ zhè cì yìwài de jīngyàn chēng wéi

我们把这次意外的经验称为,

yì chǎng jíxìng chá pàiduì

‘一场即兴茶派对’。

 We call this unexpected event as ‘an impromptu tea party’. 

———————

Other examples can be:

yì chǎng jíxìng biǎoyǎn

一场即兴表演   an impromptu performance

yì chǎng jíxìng lǚxíng

一场即兴旅行  an impromptu trip

yì chǎng jíxìng jìzhě zhāodài huì

一场即兴记者招待会 an impromptu press conference

wǒ gǎn bǎozhèng tā shuō de nàxiē huà shì shìxiān páiliànguò de, ér fēi jíxìng

我敢保证他说的那些话是事先排练过的,而非即兴。

I am sure his remarks were rehearsed, not impromptu. 

 

Dialogue:

 huān yíng guāng lín qǐng wèn jǐ wèi ne
Waitress:    欢 迎 光 临 !请 问 几 位 呢?

Welcome ! May I ask how many of you ?

liǎng wèi
Customer:          两 位   two people 

   Zhè ge wèi zhì kě yǐ ma
Waitress:          这个位置可以吗?  Is this location/these seats okay? 

*位置: seat,location

kě yǐ
Customer:  可 以   That is fine

    qǐng wèn xiǎng yào hē diǎn shén me
Waitress: 请 问 想 要 喝 点 什 么   What would you like to drink?

  yī bēi hóng jiǔ, yī bēi bīng zhèn guǒ zhī jī wěi jiǔ
Customer:   一杯红酒,一杯冰镇果汁鸡尾酒

  A glass of red wine, and a glass of icy, fruity cocktail 

….  ….

      kě yǐ diǎn cài le ma
Waitress:  可 以 点 菜 了 吗?Are you ready to order?

yǒu shén me kě yǐ tuī jiàn de ma
Customer:有 什 么 可 以 推 荐 的 吗?Any recommendations?

   shuǐ zhǔ yú shì wǒ men zhè lǐ de zhāo pái cài
Waitress:     水煮鱼是我们这里的招牌菜。。。

     Sliced fish in Hot Chili SzeChuan Style is our signature dish here…

    hēi jiāo niú liǔ yě hái bú cuò
                       黑椒牛柳也还不错

Beef fillet in Black Pepper Sauce is also not bad

hǎo yī fèn shuǐ zhǔ yú yī fèn hēi jiāo niú liǔ
Customer:    好,一份水煮鱼, 一份黑椒牛柳

Okay, one Szechuan fish, one beef flliet in black pepper. 

    tāng yào lái yī fèn ma
Waitress:   汤 要 来 一 份 吗?  Would you like some soup?
wǒ men zhè li yǒu hǎi xiān dòu fu tāng, pái gǔ tāng, yú tóu tāng
我 们 这 里 有 海 鲜 豆 腐汤、排 骨 汤、鱼 头 汤

We have Seafood Tofu soup, Pork Rib Soup, and Fish Head Soup. 

 hǎi xiān dòu fu tāng hǎo le
Customer: 海 鲜 豆 腐 汤 好 了

Seafood Tofu soup is fine. 

qīng cài yǒu ma
青 菜 有 吗?

Any vegetables?

 jiāng zhī jiè lán kě yǐ ma
Waitress: 姜 汁 芥 兰 可 以 吗?

Is Stir Fried Chinese Kale in Ginger Sauce okay?

kě yǐ
Customer:可 以   Yes, that’s fine

 hǎo de, jiù zhè xiē le ma
Waitress: 好的,就这些了吗?

Okay, is there anything else I can help with (is this all you need)?

jiù zhè xiē le
Customer:就这些了   That is all I need 

méi wèn tí, mǎ shàng bāng nín ān pái
Waitress:    没 问 题,马 上 帮 您 安 排。

No problem, will arrange for you straight away. 

。。。

                         fú wù yuán jié zhàng
Customer:服务员,结账  Waitress/waiter, can I please get the bill?

                       wǒ men méi yǒu diǎn guò zhè ge
Customer:我们没有点过这个  We’ve never ordered this

                     bù hǎo yì si wǒ men zài suàn yī biàn
Waitress:    不 好 意 思,我 们 再 算 一 遍。Sorry, let us calculate it again. 

                             hǎo ba yòng xìnyòngkǎ fù xièxie
Customer:       好吧,用信用卡付。谢谢  

                              Okay then,  pay by credit card, thank you. 

About this blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in quam. Etiam augue pede, molestie eget, rhoncus at, convallis ut, eros. Aliquam pharetra.

Photostream